Wypadek w pracy

20.03.2017
Każdy pracodawca życzyłyby sobie, aby w jego firmie czy przedsiębiorstwie nie dochodziło do wypadków. Niestety, mimo restrykcyjnego przestrzegania przepisów BHP, zarówno przez pracowników, jak i pracodawców, wypadki wciąż się zdarzają. Trudno je całkowicie wyeliminować.
 
Definicja wypadku w pracy
 
Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, którego efektem był uszczerbek na zdrowiu pracownika, a nawet jego śmierć. Musi być jednak wywołana przyczyną zewnętrzną i nastąpić z uwagi na wykonywaną pracę. Zawsze są to obowiązki pełnione na rzecz pracodawcy, bez względu na to czy odbywały się z jego wyraźnym poleceniem. Nie znaczy to jednak, że wypadek musiał mieć miejsce wyłącznie na terenie fabryki czy budynku, gdzie pracownik realizował swoje zadania. Wypadek może mieć też bowiem miejsce podczas wyjazdu służbowego, szkolenia, a także przy powierzonych mu pracach przez organizacje związkowe. 
 
Rodzaje wypadków przy pracy
 
Najbardziej przykrym w skutkach jest zawsze wypadek w pracy, który kończy się śmiercią poszkodowanego pracownika. Może to być zarówno tragiczny uraz poniesiony na miejscu w zakładzie pracy, ale śmierć mogła także nastąpić do 6 miesięcy po wystąpieniu danego zdarzenia. Inny rodzaj wypadku może się skończyć ciężkim uszkodzeniem ciała, jak np. utratą wzroku, słuchu, rozstrojem zdrowia czy chorobą nieuleczalną. Ostatnim rodzajem wypadku jest wypadek zbiorowy, który stał się konsekwencją wielu pracowników jednocześne, a w którym ucierpiały co najmniej dwie osoby. 
 
Okoliczności i przyczyny wypadków
 
Zawsze konieczne jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, co odbywa się poprzez zabezpieczenie miejsca zdarzenia, dokonanie oględzin, miejsca, stanu technicznego maszyn i urządzeń. Istotne będzie także wysłuchanie zeznań osoby poszkodowanej, jeśli stan jej zdrowia na to pozwala, ale także zeznań ewentualnych świadków wypadków, które znajdowały się bezpośrednio obok osoby uległej wypadkowi. Mogły też znać okoliczności zdarzenia lub mieć na nie jakieś wpływ. Pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Nie można także uruchamiać ponownie maszyny, jeśli nie dokonano wszystkich procedur. Pracodawca powinien powołać specjalny zespół powypadkowy, którego zadaniem jest zebranie wszelkiej dokumentacji i ustalanie przebiegu wypadku oraz jego przyczyn. Jeśli jednak zakład jest zbyt mały, wówczas w skład zespołu wchodzi pracodawca i specjalista zewnętrzny. 
 
Karta wypadku
 
Pracodawca jest zobowiązywany sporządzić kartę wypadku, gdzie zawrze wszelkie informacje dotyczące jego przebiegu. Taki protokół musi zostać sporządzony nie później niż 14 od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Jeśli zaś nastąpią jakieś opóźnienia, wówczas muszą zostać odpowiednio uzasadnione w treści protokołu powypadkowego. Należy je sporządzić w 3 egzemplarzach. Pierwszy z nich otrzymuje osoba poszkodowana lub bliski z rodziny. Drugi egzemplarz pozostaje przy osobie sporządzającej dokumentny, natomiast trzeci trafia do rąk pracodawcy, jeśli rzeczywiście wypadek zostanie zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. 
 
Świadczenia z ZUS z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na mocy ustawy z dnia 1 stycznia 2003 roku jest zobowiązany do wypłaty świadczeń wynikających z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Mogą to być następujące świadczenia:
  • zasiłek chorobowy, 
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • zasiłek wyrównawczy, 
  • jednorazowe odszkodowanie,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy, 
  • renta rodzinna,
  • renta pielęgnacyjna,
  • dodatek do renty rodzinnej
 
Kiedy poszkodowanemu nie należy się świadczenie?
 
Poszkodowany nie może się ubiegać o świadczenie z ZUS, jeżeli wypadek w pracy został spowodowany z jego winy, w wyniku świadomego naruszenia zasad, przepisów BHP lub niedostatecznej uwagi. Nie ma żadnej możliwości otrzymania jakiegokolwiek świadczenia, jeśli pracownik w trakcie wypadku był w stanie nietrzeźwości czy pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych. 
 
Czy obcokrajowcom pracującym w Polsce także należą się świadczenia w razie wypadku?
 
Każdy obcokrajowiec musi być zatrudniony w Polsce legalnie. Jeśli podejmuje współpracę na umowę o pracę, pracodawca ma obowiązek zgłoszenia pracownika do zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później, niż 7 dni po dacie zatrudnienia. Obcokrajowy będący ubezpieczeni w Zakładzie Ubezpieczeń społecznych w Polsce (a pracodawcy rzetelnie i uczciwie opłacali na ich rzecz składki ubezpieczeniowe) mogą liczyć na ewentualną pomoc w formie świadczenia z tytułu ewentualnego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego wypadkiem przy pracy. Dlatego tak ważne jest podejmowanie przez nich pracy legalnie, zgodnie z polskimi przepisami, które mogą być na korzyść osoby zatrudnionej. Oczywiście, obcokrajowcy muszą mieć ponadto uregulowaną sytuację prawną, posiadać wszystkie niezbędne dokumenty, które umożliwiają ich pobyt, szczególnie jeśli są to obywatele spoza Unii Europejskiej. 
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię