Legalizacja pobytu cudzoziemca

23.03.2017
Od kilku lat rośnie ilość przybywających do Polski cudzoziemców. Początek tego boomu mogliśmy obserwować szczególnie podczas niespokojnej sytuacji politycznej na Ukrainie. Wówczas wzrosła chęć zalegalizowania pobytu przez obcokrajowców. Polscy przedsiębiorcy chętnie zatrudniają naszych wschodnich sąsiadów nie tylko z Ukrainy, ale także Mołdawii, Armenii, Białorusi czy Gruzji. W Polsce można także spotkać emigrantów z Dalekiego Wschodu, a więc Nepalczyków czy obywateli Chin. Czyżby był to nasz sposób na załatanie dziury po opuszczających Polskę obywatelach?
 
Zmiany w przepisach na plus dla cudzoziemców
 
Dzięki zmianom w biurokracji, legalizowanie cudzoziemców na terenie Polski stało się dużo łatwiejsze. Zdecydowanie były to konieczne posunięcia, ponieważ ze względów ekonomicznych musimy się otworzyć na nową siłę roboczą, zapraszając obcokrajowców do nas. Polacy niechętnie podejmują bowiem pracę w kraju za oferowane im zarobki, choć pracodawcy utrzymują niejednokrotnie, że nie proponują im wyłącznie pensji minimalnej. Polacy stali się bardzo wybredni, ponieważ posmakowali życia na obczyźnie, które stwarza im niezwykle dogodne warunki bytowania. 
 
Obcokrajowcy jeszcze do niedawna musieli zgłaszać dwa osobne wnioski dotyczące zezwolenia na pracę i pobyt czasowy. Obecnie uległo to zmianie i taki dokument przyznawany jest jako jeden dokument, o który ubiega się obcokrajowiec równocześnie. To zdecydowanie ułatwia, a tę zmianę doceniają obcokrajowcy. 
 
Przyjazd cudzoziemca do kraju
 
Osoba przybywająca do Polski musi się liczyć z tym, że będzie potrzebować niezbędnych dokumentów, aby jej pobyt uznany został za legalny i całkowicie zgodny z polskimi przepisami. Będąc obywatelem jednego z wielu państw należących do Unii Europejskiej, nie trzeba posiadać żadnych specjalnych dokumentów, aby przebywać w Polsce legalnie, chyba że pobyt ten przedłuży się ponad 3 miesiące. Wszyscy inni obywatele państw, które nie wchodzą do strefy Schengen, przekraczając granicę muszą uzasadnić cel swojej podróży. Może to być chęć podjęcia pracy, nauki czy wizyta rodzinna. Wówczas powinni przedstawić także jakiś dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego, pieniądze niezbędne na pobyt. Najczęściej dokumentami takimi są: paszport (przy ruchu bezwizowym), wiza, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, status uchodźcy itp. Do kontroli osób spoza Unii Europejskiej zobowiązani są funkcjonariusze służby granicznej. 
 
Legalizacja pobyt w związku z pracą
 
Obywatel spoza Unii Europejskiej chcący przebywać legalnie w Polsce, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Koszt wydania takiego dokumentu to 440 zł. O dokument należy się ubiegać nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski. Warto mieć na uwadze, że wniosek spotka się z odmową, kiedy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej na podstawie wizy Schengen zezwalającej wyłącznie na wjazd ze względów humanitarnych (azyl, uchodźca), zezwolenia na pobyt czasowy dla osobistego stawiennictwa przed organami państwowymi, a także gdy jest ścigany i ma niejednoznaczną sytuację prawną. Odmowa zostanie udzielona również, gdy składane dokumenty nie będą kompletne lub obcokrajowiec nie złoży linii papilarnych. Trzeba również pamiętać, że zezwolenie na pobyt czasowy i pracę musi być odebrane osobiście. 
 
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności
 
Wniosek o taki dokument składają osoby do 18 roku życia, czyli niepełnoletnie, dlatego w ich imieniu muszą to zrobić rodzice lub opiekunowie prawni. Fizyczna obecności dziecka powyżej 6 roku życia jest jednak konieczna. Ponownie, taki dokument należy odebrać osobiście. Wydaje się go na podstawie linii papilarnych osoby dorosłej i małoletniej od 13 roku życia. Takie sytuacje dotyczą więc najczęściej dzieci, członków rodziny, ale także absolwentów polskich uczelni poszukujących pracy w Polsce. 
 
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
 
Jak sama nazwa wskazuje, wniosek jest udzielany osobom, które pragnął podjąć naukę na studiach wyższych. Jego koszt to 340 zł i podobnie, jak w innych przypadkach, odbiera się go osobiście na podstawie zostawionych wcześniej linii papilarnych. Dokumenty tego typu dostarcza się w języku polskim, a więc konieczne jest tłumaczenie tłumacza przysięgłego. Zwykle pierwsze zezwolenie wydaje się na okres nie dłuższy niż 15 miesięcy. Następne może być zaś wydane na okres 3 lat, ale nie dłuższy niż czas trwania studiów. Cudzoziemcy będący w takiej sytuacji muszą za wszelką cenę starać się o zaliczenie egzaminów i każdego roku studiów, ponieważ w przeciwnym razie mogą nie otrzymać przedłużenia zezwolenia. Wówczas decyzja o dalszym postępowaniu administracyjnym będzie uzależniona od indywidualnej decyzji prowadzącego postępowanie. Zwykle więc cudzoziemcy, którym zależy na pobycie w Polsce robią wszystko, aby uzyskać jak najlepsze wyniki edukacji. 
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię