Umowa zlecenia

23.03.2017
W Polsce istnieją rozmaite możliwości zatrudniania pracowników. Dotyczy to szczególnie umów cywilno-prawnych, które są podpisywane między obiema stronami. Umowa zlecenie nie cieszy się najlepszą opinią wśród pracowników, ale za to jest chętnie proponowana przez pracodawców, ponieważ wiąże się z niższymi kosztami. Ponadto pracownik nie jest chroniony przez Kodeks Pracy, jak w przypadku umowy o pracę. Praca na umowę zlecenie to jednak często konieczność, szczególnie dla osób mniej wykształconych, studentów, a także pracowników dorywczych. Czasem jednak może być korzystniejsza dla osób uprawiających wolne zawody.
 
Czym jest umowa zlecenie?
 
Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, a wiec wiąże się z przestrzeganiem przepisów Kodeksu Cywilnego. Warto w tym miejscu podkreślić, że umowa o pracę miała odniesienie do Kodeksu Pracy, a więc jeśli chodzi o relacje prawną, jest korzystniejsza dla pracowników. Jeśli poszukiwać odpowiedniej definicji umowy zlecenie, to można powiedzieć, że jest to zobowiązanie jednej ze stron, a więc zleceniobiorcy do pełnienia określonego obowiązku pracy – czynności prawnej dla innego podmiotu, czyli zleceniodawcy. Wszystko odbywa się zgodnie z warunkami zawartymi wcześniej w umowie.
 
Pracodawcy starają się za wszelką cenę ominąć obowiązek podpisywania z pracownikiem umowy o pracę. Proponują im więc rozwiązana mniej korzystne. 
 
Główne różnice pomiędzy umową o pracę a umową zlecenie
 
W przypadku umowy zlecenie, pracownik nie musi wykonywać swoich obowiązków w konkretnym miejscu, a także czasie. Oznacza to, że nie ma obowiązku pracować w budynku firmowym przez określoną ilość godzin. Wynagrodzenie nie musi być płatne co miesiąc w określonym przedziale czasowym np. jak w przypadku umowy o pracę do dziesiątego każdego miesiąca, ale w inny sposób, zgodnie z ustalonymi przez obie strony warunkami.
 
Co powinna zawierać umowa zlecenie?
 
Podstawowe informacje znajdujące się w umowie, to na pewno termin i wynagrodzenie. Powinny być jasno określone. Pracownik musi wiedzieć ile zarobi za wykonanie określonego zadania. Ponadto istotne jest zaznaczenie kiedy ma być wypłacone. Trzeba także określić ile będzie trwała umowa zgodnie z szacunkowym czasem niezbędnym na realizację powierzonego zadania.
 
Bezwzględnie powinien zostać sprecyzowany zakres współpracy pomiędzy stronami. Warto ubiegać się o jak najdokładniejsze określenie zadań w razie konieczności występowania o ewentualne roszczenia. W każdej umowie, tak i w umowie zlecenie, konieczne jest zawarcie danych personalnych obu stron. Ważny jest również zakres odpowiedzialności pracownika w sytuacji niedopełnienia umowy. Dotyczy to szczególnie niedotrzymania terminu albo wadliwego czy nienależytego wykonania zadania. Pracownik musi się liczyć z ewentualną stratą części wynagrodzenia, jaka zostanie ustalona. Czasem bierze się też pod uwagę możliwość realizowania zadania przez osoby trzecie, nie tylko przez osoby podpisujące umowę. Co ciekawe, umowa taka nie musi zostać zawarta na piśmie. Wystarczy jeśli będzie miała włącznie formę ustną. Zmiany mogą także zostać w ten sposób zaznaczane. Oczywiście nie jest to korzystne dla żadnej ze stron, aczkolwiek czasem bardzo realne.
 
Wady umowy zlecenia dla pracownika
 
Podpisując umowę zlecenie pracownik musi się liczyć z tym, że pracodawca nie będzie odprowadzał składek chorobowych. Nie uzyska także dodatkowych przywilejów, jakie wynikają np. z podpisania umowy o pracę. Są to zwroty kosztów podróży, urlop letni itp. Ponadto istnieje tutaj duża swoboda zarówno nawiązywania współpracy, jak i jej rozwiązywania. Pracownik może się czuć momentami pozostawiony sam sobie, bez żadnej pomocy. Umowa może zostać bowiem rozwiązana z dnia na dzień.
 
Zmiany w umowach zlecenie w 2017 roku
 
Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2017 r. umowy zlecenia będą funkcjonować na nieco bardziej korzystnych dla pracowników zasadach. Wzrośnie bowiem stawka godzinowa do 13 zł za godzinę pracy, która musi być wypłacana w formie pieniężnej. To bardzo dobra wiadomość dla studentów czy osób niewykwalifikowanych, które pracowały dorywczo jako np. roznosiciele gazet lub ulotek. Za wielogodzinne stanie na mrozie otrzymywały one jak do tej pory 5-7 zł za roboczogodzinę. Kara grzywny dla pracodawcy, który nie dopełnią tego obowiązku, będzie wynosić od 10-30 tysięcy złotych. 
 
Wynagrodzenie ma być wypłacane raz w miesiącu, co także zdecydowanie poprawi sytuację pracowników. Modyfikacji ulegnie także ewidencjonowanie godzin pracy zleceniobiorców czy usługobiorców. Zwykle bywały z tym pewne kłopoty, ze względu na dużą dowolność pracodawców. Forma ich ewidencjonowania nie jest tu ściśle narzucana przez ustawodawcę, aczkolwiek najlepiej wykazywać ją na rachunku bądź fakturze. Trzeba przy tym zauważyć, że obowiązek potwierdzania godzin dotyczy też przedsiębiorców niezatrudniających na umowę zlecenie. 
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię