Karta Pobytu

25.03.2017
W związku z coraz korzystniejszymi przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski, warto przybliżyć sobie pewne podstawowe informacje, które będą to w sposób legalny umożliwiały. 
 
Polska jest obecnie jednym z krajów, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony obcokrajowców, szczególnie pracowników ze Wschodu. Wciąż mogą tu zarobić więcej, aniżeli w swojej ojczyźnie. Często jest to wyłącznie przystanek do migracji w kierunku zachodniej Europy. Pracodawcy zaś bardzo chętnie zatrudniają obcokrajowców, szczególnie Ukraińców, ponieważ mają oni dobrą renomę, nie są wymagający, jeśli chodzi o warunki bytowania i zarobki. W wielu województwach odsetek migrantów z krajów Wschodnich jest naprawdę wysoki.
 
Czym jest karta pobytu?
 
Karta pobytu to bardzo ważny dokument dla każdego obcokrajowca. Wynikają z niego liczne przywileje. Przede wszystkim umożliwia swobodne przekraczanie granic bez wizy. Mogą ją otrzymać osoby, które posiadają zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgodę na pobyt z pobudek humanitarnych. Cudzoziemcy posiadający kartę pobytu mają obowiązek okazywania jej wraz z ważnym paszportem, podczas kontroli straży granicznej.
 
Jak zyskać kartę pobytu?
 
Karta pobytu to dokument urzędowy, który jest wydawany przez Wojewodę. Warto zwrócić uwagę, że wiza przydzielana jest przez konsulat Polski, natomiast karta pobytu tylko przez właściwego Wojewodę. Wniosek o uzyskanie karty pobytu jest dostępny nawet w Internecie. Jeśli jest jednak wydawana po raz pierwszy, należy się obcokrajowcowi z urzędu. Koszty jej uzyskania to 50 zł. Starając się o ten dokument, należy dostarczyć zaświadczenie o zameldowaniu. O ile obywatele polscy nie mają obowiązku ciągłego meldowania się w miejscu swojego pobytu, o tyle obcokrajowcy są do tego skłaniani i muszą zameldować się do 4 dni od daty wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej, chyba że cudzoziemiec planuje wyjechać z kraju w ciągu 14 dni. Te dwa dokumenty, a więc oświadczenie o zameldowaniu oraz dowód uiszczenia opłaty za kartę pobytu, uprawniają do jej uzyskania. Proces ten nie jest więc skomplikowany, a wiąże się wyłącznie z cierpliwością. Konieczny jest odbiór osobisty dokumentu, który należy poświadczyć odciskiem swoich palców.
 
Kolejna karta pobytu
 
Czasem konieczne jest uzyskanie kolejnej karty pobytu albo jej wymiana, jeśli dane w niej zawarte nie są już aktualne bądź została zużyta i nosi wyraźne ślady użytkowania. W takiej sytuacji trzeba złożyć wniosek w terminie 14 dni. Istotne jest jednak także zawiadomienie o fakcie utraty karty pobytu w ciągu trzech dni. Formularz, który dostępny jest w Internecie należy dostarczyć do urzędu wojewódzkiego. Przydzielane jest wówczas zaświadczenie o tym, że obcokrajowiec stara się o wydanie karty. Będzie ono przydatne, gdy nastąpi kontrola ze strony odpowiednich służb. Niedopełnienie to jest karane grzywną. Kolejna karta pobytu zawsze wydawana jest w ciągu miesiąca, a za jej ponowne wydanie należy zapłacić 100 zł, natomiast każda następna to już koszt wyższy, bo150 zł.
 
Co zawiera karta pobytu?
 
Karta pobytu jest bardzo istotnym dokumentem, który należy poddawać kontroli. Znajdują się w niej następujące dane: imię i nazwisko posiadacza karty oraz imiona jego rodziców; data i miejsce urodzenia; adres zameldowania; informacje dotyczące obywatelstwa; płeć; wzrost i kolor oczu; numer pesel; notka na temat rodzaju zezwolenia; adnotacja typu: niebieska karta Unii Europejskiej lub naukowiec bądź dostęp do rynku pracy. 
 
Adnotacje te uzależnione są od rodzaju kwalifikacji obcokrajowców, także specyfiki i pozostawania na terenie kraju. W karcie pobytu znajdują się ponadto linie papilarne, nazwa organu wydającego dokument, data wydania karty oraz okres upływu jej ważności, adnotacja dotycząca ochrony międzynarodowej przyznana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Istotna jest także fotografia, która dokładnie przedstawia aktualny wizerunek obcokrajowca. Fotografia nie może posiadać nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, więc musi spełniać warunki fotografii wydawanej do paszportu.
 
Kto może uzyskać ulgi finansowe za wydanie kolejnej karty?
 
Cudzoziemcy będący w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na pewne ulgi. Kolejną grupą uprzywilejowaną są uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły wyższej na terenie Rzeczypospolitej Polski. Są to także osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły jeszcze 16 roku życia w chwili składania wniosku o kartę. Uprawniona ulga wynosi aż połowę kwoty, którą należy zapłacić, a więc ok 75 zł. 
 
O ważności i ogromnej wadze karty pobytu dla cudzoziemca, świadczy konieczność jej posiadania. Warto więc o nią dbać i strzec jak dokumentu tożsamości, który będzie niezbędny podczas kontroli na terenie Polski. Warto raz jeszcze wspomnieć, że fotografia do karty pobytu musi być aktualna, nie może być przedawniona czy niespełniająca określonych warunków. 
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię