Zezwolenie na pracę dla męża - cudzoziemca

14.04.2017
Chciałabym się poradzić Państwa w sprawie karty pobytu z pozwoleniem na prace dla obywatela Peru. Planujemy pobrać się i zamieszkać w Polsce. Jesteśmy z narzeczonym już 3 lata razem i chcielibyśmy rozpocząć wspólne życie bez stresów związanych z ewentualnymi problemami formalnymi.  
 
W związku ze zniesieniem wiz dla obywateli Peru, wiemy ze narzeczony może wjechać do UE na 90 dni bez konieczności składania dokumentów o wizę Schengen.
 
Narzeczony przylatuje do Unii Europejskie w kwietniu 2017 roku - w ciągu tych 90 dni chcielibyśmy załatwić wszelkie formalności (włącznie ze ślubem cywilnym) i złożyć stosowne dokumenty. Jeśli chodzi o ślub cywilny to potwierdzaliśmy już z ambasada Peru w Polsce, ze mogą oni wydać stosowne dokumenty, jednak znając polskie realia trochę obawiam się jak zareagują na takie dokumenty urzędnicy z Urzędu Stanu Cywilnego.
 
Stad moje pytanie czy maja państwo doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw? 
 
Basia, lat 29, Warszawa
 
Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, iż dokumenty wydane przez Ambasadę Peru w Warszawie spełniają wymagania dokumentu o którym mowa w Ustawie prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z art. 79 Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1792) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.
 
Jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa powyżej, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.
 
Dokument ten powinien zawierać dane Cudzoziemca oraz dane osobowe osoby z którą Cudzoziemiec zamierza zawrzeć związek małżeński. Jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia, iż na podstawie przedstawionego dokumentu nie możecie Państwo zawrzeć związku małżeńskiego warto zażądać uzasadnienia tej decyzji na piśmie. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa powyżej, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
 
Rozważyłbym również już w chwili obecnej umówienia terminu na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce Pani narzeczonego. Z względu na duże kolejki w chwili obecnej umawiane są już terminy składania wniosków na czerwiec. Termin rozpoznania sprawy to około 3 miesiące tj. zezwolenie będzie wydane w wrześniu 2017 roku.
 
Wskazuję przy tym, iż złożenie wniosku w okresie w jakim Pani partner może przebywać w Polsce w ruchu bez wizowym spowoduje, iż jego dalszy pobyt w Polsce będzie legalny. Zgodnie z art. 108 Ustawy o cudzoziemcach  Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.
 
Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim Pani mąż może podejmować pracę na takich samym zasadach jak obywatele Polscy.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię