Informacja starosty

24.04.2017
"Złożyliśmy wniosek o wydanie opinii starosty w celu ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca. W uzyskanej opinii jest informacja że wynagrodzenie jest poniżej średniej. Jest też informacja że nie ma możliwości pozyskania pracowników spośród bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Przy czym dodano adnotacje brak prawo jazdy (do tego punktu adnotacja ze w ofercie pracy nie było zawarte wymaganie dot. posiadania prawo jazdy). Czy te informację mogą być przyczyną domowy wydania karty pobytu?" 
Monika, Prezes Zarządu, Warszawa
 
Zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest wykonywanie pracy oraz podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.
 
Przedstawienie informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt. 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a do której odwołuje się art. 125 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach, nie stanowi samoistnego wymogu materialnoprawnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Takim wymogiem materialnoprawnym jest istnienie okoliczności (istnienie stanu) niemożności zaspokojenia przez konkretny podmiot powierzający wykonywanie pracy potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.
 
Informacja starosty jest jedynie środkiem dowodowym, który ma pozwolić organowi prowadzącemu postępowanie ukształtowanie swojego przekonania, że taki stan w rzeczywistości istnieje. Jest to dowód dosyć specyficzny albowiem ustawodawca wskazał, iż służy on jedynie do ustalenia tego jednego konkretnego faktu.
 
Warto również wskazać, iż w art. 114 ust. 1  pkt. 4 Ustawy o cudzoziemcach uwarunkowano udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wskazano, iż wysokość wynagrodzenia, która jest określona w posiadanej przez cudzoziemca umowie z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, będącej podstawą wykonywania pracy, zawartej w formie pisemnej, nie jest niższa niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.
 
Otrzymana przez Panią informacja starosty raczej uniemożliwi wydanie pozytywnej decyzji w sprawie. Powinna Pani ustalić z Urzędem Pracy jakie w ich ocenie wynagrodzenie będzie odpowiednie i ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie informacji starosty.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię