Zatrudnienie Ukraińca

13.07.2017
Od lipca 2016 roku zatrudniam po raz pierwszy dwóch pracowników z Ukrainy którzy przyjechali na zaproszenie innej firmy. Od 1 października 2016 roku pracują na zaproszeniu ode mnie bo dopiero wtedy wiedziałem, że muszą je mieć ode mnie. Również od tej daty mają umowę zlecenie na okres 3 lat. Jednemu z nich wiza się skończyła 20.10.2016 i zaczął on się starać o kartę pobytu czasowego korzystając z usług pełnomocnika, to samo drugi tylko dopiero w ok. grudnia dokumenty które on mi jako pracodawcy kazał przygotować to zrobiłem i myślałem do tej pory że wszystko jest ok. 
 
Jednak dzisiaj była u mnie Straż Graniczna i okazało się że oni u mnie pracują nielegalnie ponieważ nie mają zezwolenia na pracę. Powiem szczerze ja jestem zielony jeżeli chodzi o przepisy mi się wydawało że skoro mieli zaproszenie i teraz ubiegają się o pobyt to mogą u mnie pracować. Proszę o informację czy można jakoś to odkręcić żeby oni byli tutaj legalnie zatrudnieni oraz ile to będzie kosztowało gdyż z mojej strony nie było celowym działać niezgodnie z prawem. chciałbym żeby wszystko było załatwione jak należy. Wiem, że kary za nielegalną pracę od Straży Granicznej już nie uniknę ale nie chciałbym się jeszcze dalej pogrążać. 
Bartek, Właściciel Firmy
 
Z przesłanych dokumentów wynika, iż nielegalna praca w Polsce przez cudzoziemców jest bezsporna. Pomimo braku dokumentów uprawniających do legalnego zatrudnienia w Polsce osoby też miały podpisane umowy zlecenia oraz odprowadzane składki do ZUS.
 
Zgodnie z art. 120 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł. Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł.
 
Zgodnie natomiast z art. 39 Kodeksu wykroczeń w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można - biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy - zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.
 
Nadzwyczajne złagodzenie polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju.
 
Zgodnie z art. 114 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie następujące warunki wskazane w Ustawie o cudzoziemcach w tym wysokość wynagrodzenia, która jest określona w posiadanej przez cudzoziemca umowie z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, będącej podstawą wykonywania pracy, zawartej w formie pisemnej, nie jest niższa niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.
 
Z powyższej regulacji wynika, iż faktycznie Ustawa o cudzoziemcach nakłada na Pana obowiązek zawarcia umowy z Cudzoziemcem jeszcze przed wydaniem decyzji zezwalającej na pobyt i pracę, jednak w umowie należy wskazać datę przyszłą w przypadku umów zleceń zapis ten może brzmieć „od wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia umowy przez każdą z stron z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia”.
 
W związku z błędem pełnomocnika najprawdopodobniej przedłożona umowę z której wynika, iż Cudzoziemcy już wykonują pracę co poskutkowała zawiadomieniem przez Wojewodę Opolskiego Straży Granicznej o podejrzeniu popełnienia wykroczenia.
 
Od powyższej zasady ustawodawca przewidział tylko jeden wyjątek mianowicie gdyby Pana pracownicy posiadali zezwolenie na pracę a następnie złożyli wniosek o udzielenie im zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy na warunkach wskazanych w zezwoleniu to mogą nadal wykonywać pracę pomimo upływu ważności zezwolenia na pracę.
 
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Pana dyspozycji. Zapraszam również do korzystania z naszych usług w zakresie pełnej obsługi prawnej w zakresie legalizacji pobytu Cudzoziemców.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię