Nadanie obywatelstwa polskiego

14.09.2017
Jestem obywatelem Ukrainy. Mieszkam w Polsce nieprzerwanie od 17 lat, mam 24. Moi rodzice dostali obywatelstwo polskie już po tym jak skończyłem 18 rok życia. Podstawą mojego pobytu była nauka, rodzice pracowali. Aktualnie mam kartę pobytu tymczasowego na 3 lata wydaną ze względu na umowę o pracę na czas nieokreślony. Mam dostęp do rynku pracy, nie potrzebuję zezwolenia na pracę ze względu na posiadanie polskiej matury
 
  1. Czy mogę zmienić pracę bez zmieniania karty pobytu? Czy muszę informować urząd o zmianie pracodawcy? Czy jeśli zmienię pracę będę musiał zmienić kartę pobytu co oznaczałoby, że jeśli w nowej pracy dostanę umowę na okres próbny na 3 miesiące, będę musiał wyrobić nową kartę na ten okres? prawdopodobnie sama procedura wyrabiania potrwa dłużej. Czy stracę w tym przypadku możliwość spokojnego pobytu w Polsce przez 3 lata (będąc przywiązanym do jednego pracodawcy) na rzecz nowego np. na 3 miesiące lub rok jeśli na tyle dostanę nową umowę?
  2. Jakie mam możliwości ubiegania się o stały pobyt lub obywatelstwo? Czy sam fakt, że mieszkam w Polsce 19 lat może w tym pomóc czy jedynym wyjściem jest czekanie aż przepracuję 5 lat i będę mógł ubiegać się o kartę rezydenta UE a po kilku latach obywatelstwo? 
  3. Czy warto próbować ubiegać się o nadanie obywatelstwa przez prezydenta RP w momencie, kiedy nie mam szczególnych osiągnięć, nie działam w żaden sposób w kulturze, żadnych organizacjach polonijnych itp. tylko przez długi pobyt w Polsce? 
  4. Jestem w związku nieformalnym, mieszkam z dziewczyną w wynajmowanym mieszkaniu, za jakiś czas planuję wykupić mieszkanie własnościowe (kredyt). Czy poprzez konkubinat mam jakiekolwiek możliwości ubiegania się o stały pobyt czy dopiero po zawarciu małżeństwa?

Mykola

 
Zgodnie z art. 113 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, zawiadamia wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia. Natomiast z art. 101 Ustawy o cudzoziemcach wynika, iż zezwolenie na pobyt czasowy cofa się cudzoziemcowi, gdy ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.
 
W mojej ocenie w sytuacji w której odstąpiono od wpisania w decyzji danych pracodawcy a jedynie zamieszczono informację, iż Cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami nie ma Pan obowiązku zgłaszania tego faktu wojewodzie jeżeli niezwłocznie podejmie Pan pracę u innego pracodawcy tj. nie ulega zasadniczo cel Pana pobytu na terytorium polski.
 
Ewentualnie może Pan poinformować o fakcie rozwiązania umowy o pracę w terminie 14 dni od jej rozwiązania a następnie należy poinformować wojewodę o podjęciu nowej pracy oraz przedstawić dowód na tą okoliczność w celu uniknięcia wszczęcia postępowania mającego na celu cofnięcie udzielonego zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.
 
Odnosząc się do kwestii Pana obywatelstwa. Oczywiście w chwili obecnej nie spełnia Pan przesłanek do nabycia obywatelstwa z mocy prawa, natomiast w mojej ocenie Pana sytuacja rokuje szanse na nadaniu Panu obywatelstwa przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie. Z kwalifikacji rozstrzygnięcia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie nadania obywatelstwa jako prerogatywy głowy państwa, a także wprost z brzmienia przepisu art. 18 ustawy o obywatelstwie wynika, że nadanie obywatelstwa ma w pełni charakter dyskrecjonalny i opiera się na swobodnym uznaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak ujął to Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 stycznia 2012, Kp 5/09, OTK-A 2012, nr 1, poz. 5, „kompetencja w zakresie nadawania obywatelstwa, a także wyrażania zgody na zrzeczenie się go (...) jest związana z wolnością czynienia z niej użytku. Prezydent jest bowiem uprawniony nadać obywatelstwo, chociaż nie jest do tego zobowiązany, przy czym może to uczynić, kierując się racjami, które uzna za słuszne, uwzględniając wszakże wyznaczone mu konstytucyjnie zadania i sposób ich wykonywania, wskazany w art. 126 ust. 3 ustawy zasadniczej”.
 
Tę pełną, swobodną gestię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie rozstrzygania o nadaniu bądź odmowie nadania cudzoziemcowi polskiego obywatelstwa potwierdza brak określenia warunków, jakie miałby ewentualnie spełniać cudzoziemiec ubiegający się o naturalizację.
 
Niewątpliwie Pana długotrwały okres zamieszkiwania w Polsce przemawia za nadaniem Panu obywatelstwa polskiego. Natomiast nie otrzyma Pan pobytu stałego ze względu na zostawanie w związku nieformalnym z obywatelką polski. Pobyt stały jest udzielany cudzoziemcowi na jego wniosek jeżeli pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię