Odwołanie od decyzji

27.09.2017
Niestety natłok wniosków składanych przez Cudzoziemców o udzielenie zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały czy też zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE powoduje nie tylko, iż wnioski te rozpatrywane coraz dłużej ale często również wydawana jest decyzja odmawiająca udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy pobyt stały czy też pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce z którą się nie zgadzamy a postępowaniem wojewody czujemy się najzwyczajniej skrzywdzeni. 
 
Co w takiej sytuacji zrobić?
 
Co do zasady od każdej decyzji administracyjnej przysługuje Wnioskodawcy odwołanie do organu wyższej instancji. Nie inaczej jest w sprawach decyzji o zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały. Na wniesienie odwołania od decyzji mamy 14 dni. Odwołanie kierujemy do Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję z którą się nie zgadzamy.
 
Jak liczyć termin do wniesienia odwołania od decyzji?
 
Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
 
Jak słusznie wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie termin 14-dniowy do wniesienia odwołania jest terminem prekluzyjnym dla strony, która brała udział w postępowaniu administracyjnym. Oznacza to, że strona nie może dochodzić swoich uprawnień po upływie określonego czasu. Z brzmienia przepisu art. 57 § 1 k.p.a. wynika, że pojęcie termin rozumiane jest w znaczeniu okresu wyznaczonego na dokonanie określonej czynności procesowej. Kodeks posługuje się w tym wypadku pojęciem liczby (dla odwołania liczba ta wynosi 14 dni) i upływ ostatniego dnia z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
 
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
 
Praktycznie rzecz ujmując jeżeli np. Olena odebrała decyzję Wojewody Mazowieckiego w dniu 23 września 2017 roku to odwołanie winna wnieść do Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa najpóźniej w dniu 9 października 2017 roku. Natomiast jeżeli decyzję odebrałaby w dniu 22 września 2017 roku tj. w dzień roboczy nie będący sobotą to termin na wniesienie odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego upłynie w dniu 6 października 2017 r.
 
Należy pamiętać, artykuł 42 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi zasadę, że pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub w miejscu pracy. Mamy wtedy do czynienia z doręczeniem określanym w doktrynie jako doręczenie właściwe. Inny sposób doręczenia zwany doręczeniem zastępczym ma miejsce wtedy, gdy adresat jest nieobecny w mieszkaniu. Wtedy pisma doręcza się za pokwitowaniem dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania adresatowi. Sytuację tę reguluje art. 43 Kodeksu postępowania administracyjnego. Również w takim przypadku za datę doręczenia przyjmuje się datę przyjęcia przesyłki przez wymienione w przepisie osoby. 
 
Czy odwołanie muszę złożyć osobiście?
 
Na całe szczęście nie. Odwołanie możemy również złożyć w inny prawem przewidziany sposób. Mianowicie termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie od decyzji zostało: wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru, nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, złożone w polskim urzędzie konsularnym, złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej, złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku, złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.
 
Należy pamiętać, iż krzez nadanie w polskiej placówce operatora należy rozumieć wyłącznie sytuację przyjęcia przesyłki do przemieszczenia i doręczenia w placówce operatora publicznego, znajdującej się na terytorium Polski w ramach zawartej z tym operatorem umowy o świadczenie usług pocztowych. Nie jest natomiast nadaniem wymiana przesyłek między administracją pocztową innego państwa, w którym przesyłka została przyjęta do przemieszczenia i doręczenia a polską administracją pocztową.
 
Jak przygotować odwołanie od decyzji?
 
Dla skutecznego wniesienia odwołania wystarczającym powinno być odwołanie wniesione na podstawie przekonania podmiotu, że decyzja organu pierwszej instancji dotyczy jej praw i obowiązków. Twierdzenie takie powinno być jednak zweryfikowane w sposób procesowy, na podstawie zasad przewidzianych dla postępowania odwoławczego jako takiego.
 
Nie mniej jeżeli zależy nam na pomyślnym zakończeniu postępowania odwoławczego warto skorzystać z usług profesjonalnego prawnika jakim dysponuje nasza firma. 11 lat doświadczenia na runku powoduje, iż doskonale znamy błędy popełniane przez organy pierwszej instancji i skutecznie wykorzystujemy te uchybienia w przygotowanych przez nas od wołaniach. Ponad 99% spraw prowadzonych przed organem II instancji kończy się wynikiem pozytywnym dla naszego Klienta.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię