Umowa o pracę z cudzoziemcem

05.10.2017
Od niemal 11 lat wspieramy przedsiębiorców w zakresie legalizacji pobytu ich pracowników w Polsce, jak również wspieramy naszych Klientów w legalizacji pracy pracowników z zagranicy m.in. Ukrainy, Rosji, Białorusi, Indii, Pakistanu, Wietnamu na terytorium Polski. Z naszej praktyki wynika, iż pracodawcy bardzo często konstruują umowy o pracę, umowy zlecenia w sposób nie odpowiadający obowiązującym przepisom prawa a dokładnie zapominają o postanowieniach Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Mianowicie zgodnie z art. 88 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca.
 
W powołanym przepisie ustawodawca wskazuje konieczność uwzględnienia w umowie z cudzoziemcem warunków, o których mowa w art. 88c Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawartych w zezwoleniu na pracę (art. 88h ust. 1 pkt 1 u.p.z. w brzmieniu nadanym przez art. 488 pkt 13 lit. a u.c.), a także do przestrzegania pewnych kryteriów płacowych. Wymaga się bowiem, aby wysokość wynagrodzenia cudzoziemca w przypadku, o którym mowa w art. 88c ust. 6 u.p.z., była dostosowana do aktualnej wysokości miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia wskazanego w art. 90 ust. 7 komentowanej ustawy, co najmniej raz w roku (art. 88h ust. 1 pkt 2 u.p.z.). Przepis przewiduje wymóg zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia mu przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla niego (art. 88h ust. 1 pkt 3 u.p.z.) oraz przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę (art. 88h ust. 1 pkt 4 u.p.z. w brzmieniu nadanym przez art. 488 pkt 13 lit. a u.c.). Ponadto podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest zobowiązany do informowania go o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę oraz decyzjach o wydaniu, odmowie lub uchyleniu zezwolenia (art. 88h ust. 1 pkt 5 u.p.z. w brzmieniu nadanym przez art. 488 pkt 13 lit. b u.c.). Przepisy nakładają na podmiot powierzający pracę obowiązek zachowania należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie i przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca (art. 88h ust. 1 pkt 6 u.p.z.).
 
Należy mieć na uwadze, iż nie przestrzeganie powyższych przepisów może skutkować dotkliwymi karami dla przedsiębiorcy. Jak również negatywnymi konsekwencjami w przypadku sporu z pracownikiem.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię