Prawo do pracy

09.10.2017
Jestem w niezalegalizowanym związku z obywatelką Meksyku. Czy jeżeli zawrzemy związek małżeński, osoba ta automatycznie uzyska prawo do pracy na terenie całej Unii Europejskiej?
Mikołaj
 
Zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi udziela się albo można udzielić na jego wniosek, jeżeli spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 
Zgodnie z art. 158 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej udziela się cudzoziemcowi, gdy pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Warunkiem otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce przez Pana partnerkę jest nie tylko pozostawanie w związku małżeńskim ale również Państwa centrum życiowe powinno znajdować się w Polsce. Jeżeli macie Państwo zamiar zamieszkiwania w innym kraju Unii Europejskiej to w takiej sytuacji Pana partnerka nie otrzyma zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce, gdyż krajem właściwym do rozpoznania wniosku będzie kraj w którym Państwo zamierzacie mieszkać.
 
W sytuacji zawarcia związku małżeńskiego i otrzymania z tego tytułu zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce Pana żona będzie mogła podjąć pracę oraz prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatela polscy. Zgodnie bowiem z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego.
 
Z dużym prawdopodobieństwem z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę byłaby zwolniona Pana żona również w innych krajach Unii Europejskiej, jednak należy rozważyć regulacje prawne w konkretnym kraju w jakim Pana żona miałaby zamiar podjęcia pracy.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię