Wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

10.10.2017
Aktualnie posiadam zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Przebywam i pracuje na takim zezwoleniu więcej niż 2 lata. Teraz planuje zmienić prace: inny pracodawca ale ten sam zawód. Z pouczenia nie jest do końca dla mnie zrozumiałym, czy po upływie 2 lat zezwolenie jest dalej przywiązane do wpisanego pracodawcy czy już nie i można zmienić prace bez zmiany zezwolenia. Czy mogę zmienić prace pozostając na aktualnym zezwoleniu?
Dima
 
W przypadku Cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127 Ustawy o cudzoziemcach) zasady związane z zmianą pracodawcy są bardziej liberalne niż w przypadku osób posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy (art. 114 Ustawy o cudzoziemcach).
 
Zgodnie z art. 134 Ustawy o cudzoziemcach Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji jest zobowiązany do powiadomienia wojewody właściwego ze względu na aktualnego miejsca pobytu Cudzoziemca o utracie pracy.
 
Cudzoziemiec zwolniony jest natomiast z obowiązku powiadamiania Wojewody w sytuacji gdy po upływie 2 lat pobytu następują zmiana warunków pracy, zmiana stanowiska, wymiaru czasu pracy, rodzaju umowy na podstawie, której wykonuje on pracę. Należy zwrócić uwagę, iż w żadnym wypadku z obowiązku powiadomienia Wojewody nie został zwolniony Cudzoziemiec który zamierza zmienić pracodawcę.
 
Zgodnie jednak z art. 135 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, może być w każdym czasie, na wniosek cudzoziemca, zmienione przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza rozpocząć wykonywanie pracy  innego podmiotu niż określony w zezwoleniu, zamierza zmienić stanowisko lub będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu.
 
Wojewoda odmawia zmiany zezwolenie m.in. w sytuacji gdy Cudzoziemiec nie powiadomił w terminie o utracie pracy. Posłużenie się przez ustawodawcę stwierdzeniem „odmawia” oznacza, iż w sytuacji stwierdzenie powyższego uchybienia Wojewoda musi wydać decyzję odmawiającą zmiany zezwolenia.
 
Na marginesie sprawy należy wskazać, iż termin na zawiadomienie Wojewody o utracie pracy ma charakter materialnoprawny i co do zasady względem tego terminu nie znajdują zastosowania przepisy Kpa dotyczące przywrócenia terminu.
 
Reasumując zmiana pracodawcy wiąże się z koniecznością dokonania zmiany zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię