Opiekunka osoby starszej z Ukrainy

13.10.2017
Mama ma 92 lata i wymagam stałej, całodobowej opieki. Polecono nam panią z Ukrainy. Podobno, aby mogła się zająć mamą, potrzebuje tzw. wizy gościnnej. Jaka to wiza, kto ją wydaje i na jakich zasadach?
Karol
 
W celu podjęcia legalnej pracy musi Pana pracownik posiadać oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy. Ustawodawca wprowadził ważne udogodnienie dla pracodawców chcących zatrudnić osobę do opieki poprzez zwolnienie takiej osoby z obowiązku uzyskania informacji starosty tj. przeprowadzania testu rynku pracy.
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę składa się u wojewody właściwego dla Pana miejsca zamieszkania. Do wniosku należy załączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia w wysokości 100 zł, kopie wszystkich zapisanych stron paszportu pracownika, potwierdzona notarialnie kopię Pana dowodu osobistego.
 
Po wydaniu przez wojewodę zezwolenia na pracę Cudzoziemka składa wniosek w Konsulacie RP w kraju pochodzenia o wydanie jej wizy w celu wykonywania pracy. Na podstawie uzyskanej wizy oraz zezwolenia na pracę może w sposób legalny podjąć zatrudnienie w charakterze opiekunki osoby starszej.
 
Natomiast „wiza gościnna” nie uprawnia do wykonywania pracy na terytorium polski. Cudzoziemcy nazywają tak wizy, które wydawane są na podstawie zaproszeń wystawianych przez obywateli polski tj. celem wydania wizy są odwiedziny a nie praca.
 
Należy zwrócić uwagę, iż w sytuacji nielegalnego zatrudnienia Cudzoziemca nie tylko grożą Panu wysokie kary ale przede wszystkim Cudzoziemka nie posiada żadnego ubezpieczenia, które w razie wypadku zapewni jej czy to wypłatę renty czy też leczenia w polskich placówkach służby zdrowia.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię