Fikcyjna, podrobiona umowa o prace

24.10.2017
W naszej codziennej działalności spotykamy się bardzo często z zapytaniami o możliwość „kupna pracy” lub też Cudzoziemcami, którzy w przyszłości skorzystali z usług firm „oferujących pracę” a obecnie po kilku lat przebywania na takiej karcie pobytu znalazły już pracodawcę i starają się o jej przedłużenie. Chyba najbardziej przeraża nas w tym skala tego zjawiska, jak również swoista bezradność granicząca z przyzwoleniem na prowadzenie tego typu przestępczej działalności.
 
W niniejszym artykule postaramy się Państwu przybliżyć jak krótkowzroczne jest „kupowanie fikcyjnej pracy” oraz jak daleko idące konsekwencje może rodzić to dla Cudzoziemca jeżeli organy państwa w końcu postanowią ukrócić ten proceder. 
 
ODMOWA WYDANIA KOLEJNEGO ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY
 
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 113 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, zawiadamia wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia.
 
Cudzoziemcowi można odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 113 Ustawy o cudzoziemcach, jeżeli wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy złożył przed upływem roku od upływu okresu ważności poprzedniego zezwolenia.
 
NAKAZANIE OPUSZCZENIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
Należy również zwrócić uwagę, iż organy Straży Granicznej w razie kontroli legalności pobytu mogą nakazać Cudzoziemcowi opuszczenie terytorium Polski w tym orzec o zakazie ponownego wjazdu na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Przedmiotowa decyzja jednocześnie unieważnia decyzję zezwalającą na pobyt czasowy w Polsce.
 
Zgodnie bowiem z art. 302 Ustawy o cudzoziemcach decyzja o zobowiązaniu do powrotu wydawana jest Cudzoziemcowi m.in. w sytuacji gdy wykonuje lub wykonywał pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy, lub został ukarany karą grzywny za nielegalne wykonywanie pracy, lub cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z deklarowanymi, chyba, że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę. 
 
W dniu, w którym decyzja o zobowiązaniu  cudzoziemca do powrotu stanie się ostateczna, z mocy prawa następuje unieważnienie wizy krajowej, wygaśnięcie zezwolenia na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pracę. 
 
POSTĘPOWANIE KARNE
 
Należy również zwrócić uwagę, iż opisywane w niniejszym artykule proceder może prowadzić do wszczęcia postępowania karnego. W tym kontekście należy wskazać, iż zgodnie z art. 272 Kodeksu karnego kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 
Przepis art. 272 Kodeksu karnego może pozostawać w rzeczywistym właściwym zbiegu z przepisem art. 233 (składanie fałszywych zeznań lub fałszywych oświadczeń; Wróbel (w:) Zoll II, s. 1574). Gdy poświadczenie nieprawdy dotyczy praw majątkowych, to przepis art. 272 może pozostawać w kumulatywnej kwalifikacji z art. 286 (oszustwo), oczywiście pod warunkiem realizacji wszystkich ustawowych znamion tego przepisu (tak Zawłocki (w:) Wąsek, Zawłocki II, s. 821. Zdaniem Piórkowskiej-Flieger możliwy jest zbieg rzeczywisty właściwy przepisu art. 272 z art. 270 § 1 w przypadku, gdy podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu nastąpiło przez przedstawienie podrobionego bądź przerobionego dokumentu (Piórkowska-Flieger (w:) System, t. 8, s. 1049). Wydaje się jednak, że w takim przypadku będziemy mieli do czynienia z dwoma czynami i rzeczywistym zbiegiem przestępstw.
 
W mojej ocenie zachowanie cudzoziemca zmierzające do udokumentowania danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy się za pomocą porobionego lub fikcyjnego dokumentu należy zatem uznać za próbę podstępnego wyłudzenia dokumentu poświadczającego nieprawdę. 
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię