Zatrudnienie pracownika z Nepalu

24.11.2017
Chcemy zatrudnić kobietę z Nepalu do pracy w restauracji. Nie jest studentką, pracowała już w Polsce, ale właśnie zrezygnowała z poprzedniego miejsca zatrudnienia na naszą rzecz. Jakie dokumenty mamy wypełnić, żeby otrzymała zezwolenie na pracę i pobyt w Polsce? Co z książeczką z sanepidu?
Monika
 
W pierwszej kolejności Cudzoziemka powinna pamiętać, iż ma obowiązek zawiadomienia wojewody właściwego ze względu na swoje miejsce pobytu  w terminie 15 dni roboczych o rozwiązaniu umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcę.
 
W tym miejscu warto przypomnieć, iż w ustawodawstwie brak jest legalnej definicji pojęcia "dzień roboczy", inaczej niż w przypadku ustawowej kategorii "dni wolne od pracy". Katalog "dni wolnych od pracy" jest określony w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90) i obejmuje niedzielę i święta wymienione w tej ustawie. Z ustawy tej wynika, że sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Na gruncie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) za dni wolne od pracy uważa się niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy (art. 1519 § 1 K.p.). Skoro Kodeks pracy dopuszcza pracę w niedziele i święta jednocześnie posługując się kategorią "dnia wolnego od pracy", to zasadne jest stanowisko, że kryterium dopuszczalności wykonywania w określonym dniu pracy nie jest kryterium wyróżniania "dnia wolnego od pracy". Niedziela i święta są dniami, w których zasadą jest niewykonywanie pracy poza wyjątkowymi sytuacjami dozwolenia wynikającymi z art. 15110 Kodeksu pracy.
 
Mając na uwadze powyższe zapatrywania należy wskazać, że dopuszczenie możliwości uznania soboty za "dzień roboczy" dlatego dla bezpieczeństwa przy wyliczeniu terminu do zawiadomienia wojewody sugerowałbym przyjęcie, iż sobota jest dniem roboczym. Należy zauważyć, iż w przypadku niedopełnienia ww. obowiązku wojewoda rozpoznając wniosek cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy będzie mógł odmówić udzielenia zezwolenia powołując się na niedopełnieniu ww. obowiązku.
 
Kolejnym krokiem jest złożenie nowego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w okresie 30 dni liczonych od dnia utraty pracy na rzecz podmiotu powierzającego wykonywania pracy.
 
W przypadku dopełnienia powyższych obowiązków stosuje się zakaz zastosowania przepisów o cofnięciu zezwolenia, przez co należy rozumieć nie tylko wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy ale również wszczęcie postępowania administracyjnego w tym przedmiocie.
 
Niezależnie od procedowania w sprawie udzielenia nowego zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy sugeruję również złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę typu A. Czas oczekiwania na wydanie samego zezwolenia jest wielokrotnie krótszy niż wydanie zezwolenia na pobyt czasowy  bezpośrednio po uzyskaniu tego zezwolenia cudzoziemka będzie mogła u Pani podjąć pracę.
 
Natomiast nie ma żadnych przeszkód aby już w chwili obecnej obywatelka Nepalu wyrobiła „książeczkę sanepidu”, która w przyszłości będzie potrzebna do podjęcia pracy u Pani.
 
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Pani dyspozycji. Jednocześnie informuję, iż wszelkie formalności związane z zatrudnieniem pracownika z Nepalu można powierzyć naszej firmie.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię