Legalizacja pobytu żony z Ameryki Południowej

29.11.2017
Moja żona jest Peruwianką i mieszkamy razem w Peru już ponad rok. Jestem rezydentem tego kraju. W lutym 2018 roku planujemy przylot do Polski i chcielibyśmy zostać na dłuższy czas aż do momentu aż moja żona nauczy się języka Polskiego i otrzyma obywatelstwo Polskie. Jakie warunki musimy spełnić aby przekroczyć granicę i uzyskać kartę pobytu? W związku z pewną sugestią moja mama złożyła wniosek o zaproszenie mojej żony na 3 miesiące i jako powód napisała odwiedziny rodzinne. Czy był to słuszny krok? Jak najlepiej rozwiązać tą sytuację?
Grzegorz
 
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż Pana żona jako obywatelka Peru będzie mogła przyjechać do Polski w tzw. „ruchu bezwizowym” co znacznie ułatwi postępowanie w niniejszej sprawie. Zaproszenie dla żony można wyrobić ale nie jest ono konieczne. Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach cudzoziemiec może przedstawić zaproszenie jako dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.
 
Zaproszenie więc zwolni żonę z obowiązku okazywania środków finansowych czy też dokumentowania posiadania miejsca zakwaterowania w trakcie planowanego pobytu w Polsce. Nie mniej w mojej ocenie mając na uwadze fakt, iż Cudzoziemka jest żoną obywatela Polski kwestie te nie będą zbyt szczegółowo sprawdzane.
 
Po przylocie do Polski kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o pobyt czasowy oraz dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego. Zgodnie z art. 158 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej udziela się cudzoziemcowi, gdy pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Natomiast zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o cudzoziemcach udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy odmawia się cudzoziemcowi, gdy nie spełnia on wymogów udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 
Z treści cytowanych wyżej przepisów prawa, udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim jest uzależnione nie tylko od wykazania przez cudzoziemca, że zawarty przez niego związek małżeński nie miał na celu obejścia przepisów ustawy o cudzoziemcach, ale także od wykazania, że okoliczność, która jest podstawą ubiegania się o udzielenie tego zezwolenia uzasadnia zamieszkiwanie małżonka obywatela polskiego na terytorium naszego kraju przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 
W mojej ocenie z przedstawionego opisu wynika, iż zamierzają Państwo przebywać w Polsce przez dłuższy okres i na terenie Polski mieć swoje centrum życiowe i tym samym wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy powinien zostać uwzględniony.
 
Zwracam Panu jednocześnie uwagę, iż w związku z dużą ilością wpływających wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt możliwe, iż konieczna będzie wcześniejsza rezerwacja terminu złożenia wniosku. Warto ten termin zarezerwować z odpowiednim wyprzedzeniem. Poprowadzenie całej sprawy można zlecić również naszej firmie.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię