Zmiana pracodawcy

13.12.2017
Jestem obywatelką Ukrainy, mam wizę ważną do 29.09.2018 zgodnie z zezwoleniem typu A od firmy, która obiecywała znaleźć mi pracę, ale już 2 miesiąca oni nie mogą znaleźć dla mnie pracy. Powiedzieli że ja mogę samodzielnie też szukać pracy i zmienić pracodawcę. Znalazłam już miejsce pracy, ale nie wiem dokładnie jak zmienić pracodawcę żeby to było legalne, koniecznie jest otrzymania nowego zezwolenia czy jest jeszcze inny sposób?
Olga
 
Zezwolenie na pracę typu A wydawane jest dla cudzoziemca zamierzającego wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
W zezwoleniu na pracę wojewoda właściwy dla siedziby pracodawcy określa m.in. dane pracodawcy, stanowisko, wynagrodzenia oraz wskazuje dane cudzoziemca. Co do zasady więc uprawnia ono do pracy wyłącznie u podmiotu tam wskazanego i na zasadach wskazanych w zezwoleniu na pracę (stanowisko, wynagrodzenie).
 
Jeżeli chce Pani zmienić pracę konieczne jest uzyskanie nowego dokumentu uprawniającego Panią do pracy u nowego pracodawcy tj. zezwolenia na pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy.
 
Zarówno podjęcie pracy bez wymaganego prawem zezwolenia, jak również dalsze przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w innym celu niż została wydana wiza grozi Pani wydaniem decyzji nakazującej opuszczenie terytorium Polski w razie kontroli Straży Granicznej.
 
Zgodnie bowiem z art. 302 Ustawy o cudzoziemcach decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, m.in. gdy cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z deklarowanymi, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę lub wykonuje lub wykonywał pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy, lub został ukarany karą grzywny za nielegalne wykonywanie pracy.
 
Jak wskazuje się w orzecznictwie decyzja wydana na podstawie przepisu art. 302 Ustawy o cudzoziemcach ma charakter obligatoryjny i nie jest zależna od woli organu orzekającego w sprawie. Wskazuje na to użyty w tym przepisie zwrot "wydaje się", tym samym organ pozbawiony został swobody decyzyjnej i musi zobowiązać cudzoziemca do powrotu w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w tym przepisie (w tym wypadku jest to wykonywanie pracy bez wymaganego zezwolenia na pracę). Nie można zatem przyjąć, że przy orzekaniu na podstawie tego przepisu organ dysponuje swobodą w zakresie kwalifikacji skutków zdarzenia, tj. "uznaniem administracyjnym". Taka konstrukcja przepisu ma przede wszystkim na celu dyscyplinowanie cudzoziemców w przedmiocie dopełnienia wymogów formalnych związanych z podejmowaniem pracy w Polsce. Okoliczność, że cudzoziemiec nie posiadał zezwolenia na pracę w dacie kontroli nie ma znaczenia dla zastosowania art. 302 ust. 1 pkt 4 Ustawy o cudzoziemcach i nie ma znaczenia czy miał on świadomość konieczności posiadania zezwolenia. Już sam tylko stwierdzony fakt wykonywania przez cudzoziemca pracy bez wymaganego zezwolenia uzasadnia zastosowanie sankcji w postaci zobowiązania go do powrotu w określonym czasie i w określony sposób oraz orzeczenia zakazu ponownego wjazdu przez określony czas.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię