Uzyskanie obywatelstwa Polskiego drogą uznania

16.01.2018
Chciałbym zadać pytanie w imieniu mojej znajomej, która jest obywatelką ChRL. Ukończyła 4-letnie studia na kierunku informatyka na polskiej uczelni, a następnie w ramach stypendium UE wyjechała na 1,5-roczne studia drugiego stopnia do innego kraju w strefie Schengen.
 
Obecnie studia te kończy, chciałaby zamieszkać i pracować w Polsce, a po jakimś czasie uzyskać obywatelstwo drogą uznania (art.30 ust.1 ustawy o obywatelstwie polskim.)
 
Chcielibyśmy uzyskać ogólną listę kroków dążących do osiągnięcia tego celu. Konkretnie: o jakie dokumenty powinna się starać, w jakiej kolejności, po jak długim czasie, a także o czym trzeba pamiętać. Interesuje ją też na ile ta procedura się uprości, jeśli  zdecyduje się zawrzeć związek małżeński z obywatelem Polski. Zakładamy, że znajoma przez cały czas starania mieszka i pracuje w Polsce.
 
Dodam jeszcze, że znajoma przez cały swój pobyt w Polsce posiadała jedynie wizę studencką, a obecnie posiada tylko wizę studencką kraju w którym się znajduje. Uczy się języka Polskiego, ale jest na razie na poziomie początkującym.
Barłomiej
 
W celu uznania Cudzoziemca z obywatela Polskiego konieczne jest wcześniejsze wykazanie, iż przez okres wskazany w Ustawie o obywatelstwie polskim osoba posiadała zezwolenia na pobyt stały lub też zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 
W celu uzyskania statusu rezydenta Unii Europejskiej konieczny jest nieprzerwany pobyt Cudzoziemca w Polsce przez okres 5 lat oraz posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu zarówno w przyszłości, jak również w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 
Za obywatela polskiego uznaje się cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
 
Wybierając powyższą drogę uzyskanie obywatelstwa polskiego możliwe będzie za co najmniej 8 lat – jest to więc perspektywa dosyć odległa.
 
Sytuacja mieniłaby się w przypadku zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Polskim i uzyskania na tej podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Zgodnie z art. 195 Ustawy o cudzoziemcach - zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli m.in. pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
 
Wybierając powyższą drogę postępowania istnieje realna szansa na uznanie Cudzoziemki w przeciągu ok 5 lat za obywatelkę Polski. 
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię