Łączenie rodzin

17.01.2018
Zaprosiłem żonę z Armenii na czas określony czyli 31 dni, ale tam w Armenii powiedzieli w Ambasadzie Polskiej ze nie dadzą pozwolenia ponieważ mąż czyli ja , muszę złożyć wniosek do wojewody o kartę pobytu dostać decyzje i dopiero wtedy można będzie ją zaprosić na podstawie decyzji. W Polsce mieszkam od ponad 4 lat co w tej sytuacji mogę zrobić aby zamieszkać z żoną?
Artem
 
Co prawda nie podzielam opinii Konsula RP w zakresie braku możliwości wydania wizy Pana żona nie mniej faktycznie ma Pan inną drogę pozwalającą na zamieszkanie żony w Polsce. Mianowicie jak wynika z art. 159 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną udziela się cudzoziemcowi, jeżeli m.in. jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż jeden rok.
 
Za członka rodziny uważa się osobę pozostającą z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim. Prawo do łączenia rodzin nie obejmuje więc związków partnerskich ani związków faktycznych.
 
Powyższego zezwolenia udziela się na wniosek cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego łonek rodziny przybywa lub z którym przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Reasumując nie ma w Pana sprawie przeszkód prawnych aby wystąpił Pan do wojewody o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce dla Pana żony w celu połączenia z rodziną. Po otrzymaniu przedmiotowego zezwolenia Konsul Rzeczypospolitej Polskiej wyda wizę w celu umożliwienia żonie wjazdu do Polski i złożenia wniosku o wydanie karty pobytu.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię