Kontrola Straży Granicznej

02.03.2018
W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Straż Graniczną został skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Bardzo proszę o informację, czy możemy dalej zatrudniać cudzoziemców, składać oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wnioski o wydanie zezwolenia na pracę?
Ewelina
 
Z przesłanego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego wynika, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej powierzyła Pani pracę cudzoziemcom bez wymaganego przepisami prawa oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom lub zezwolenia na pracę, względnie w niektórych przypadkach warunki zatrudnienia były inne niż w posiadanych przez cudzoziemców zezwoleniach na pracę tj. dopuściła się Pani wykroczenia z art. 120 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Jak twierdzi Sąd Okręgowy w Koszalinie w wyroku z dnia 6 listopada 2013 r. (sygn. V Ka 696/13, LEX nr 1715475) ponoszenie odpowiedzialności za wykroczenie określone w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia (...). o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy możliwe jest jedynie wówczas gdy w sposób rażący odstąpiono od wymogów określonych w art. 2 ust. 1 pkt 14 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Fakt skazania za powyższe wykroczenie na chwilę obecną nie będzie miał wpływu na możliwość uzyskiwania kolejnych zezwoleń na pracę czy też oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy albowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w ciągu dwóch lat od uznania za winnego popełnienia czynu, o którym mowa w art. 120 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, został ponownie prawomocnie ukarany za podobne wykroczenie. Podobna regulacja dotyczy również możliwości odmowy rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię