Odmowa wydania wizy

28.03.2018
Mój znajomy, który jest Hindusem pracował w Polsce w firmie, która miała dla niego przygotować kartę pobytu. Okazało się, ze został oszukany, odmówiono mu karty i musiał opuścić Polskę. Bardzo zależy mi na jego powrocie, bo chcę, żeby pomagał mi w mojej firmie merytorycznie. Mam dla niego zezwolenie na pracę jednak Konsulat w New Delhi odrzuca wiele wniosków wizowych bez ich weryfikacji. Co mogę zrobić, żeby zwiększyć szansę na jego przyjazd? Myślałam, żeby przygotować dla niego zaproszenie, żeby zwiększyć jego szanse. Czy to pomoże? Jeśli tak, co wpisać w zaproszeniu, żeby zostało wydane? Jak uzasadnić jego pobyt w Polsce?
Martyna
 
W pierwszej kolejności wskazują, iż niniejsza porada prawna oparta jest na stanie prawnym obowiązującym od 12 lutego 2018 roku. Zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt. 6 Ustawy o cudzoziemcach wizę wydaje się m.in. w celu wykonywania pracy. Wiza w celu wykonywania pracy może być wydana cudzoziemcowi, który przedstawi zezwolenie na pracę, chyba że zezwolenie to nie jest wymagane.
 
Konsul odmawia wydania wizy w sytuacjach określonych w Ustawie o cudzoziemcach m.in. w sytuacji gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności złożonych przez cudzoziemca oświadczeń odnośnie celu jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na dostępne organowi dowody lub obiektywne okoliczności wskazujące na to, że cel pobytu cudzoziemca mógłby być inny niż deklarowany.
 
Nasi Klienci bardzo często skarżą się na nieuzasadnione odmowy wydania wiz przez Konsulów, z naszej praktyki jednak wynika, iż w zdecydowanej większości przypadków Konsul miał prawo wydania decyzji odmownej.
 
W szczególności należy zadbać aby wniosek wizowy był jak najbardziej kompletny tj. zawierał umowę najmu, umowę o pracę, wyjaśnienie pracodawcy w jakim celu potrzebny mu jest pracownik z Indii. Wszystkie te dokumenty powinny być z sobą zgodne i nie budzić jakichkolwiek wątpliwości co do ich autentyczności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Warto również aby pracodawca uzyskał od swojego pracownika pełnomocnictwo do reprezentowania jego interesów w procesie uzyskania wizy. Pracodawca w tym procesie nie powinien być bierny i w sytuacji wydania decyzji odmawiającej wydania wizy. W sytuacji wydania decyzji odmownej należy złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy rozwiewając ewentualne wątpliwości Konsula co do celu pobytu w Polsce.
 
Niestety na rynku funkcjonuje wiele firm, które uzyskują zezwolenia na pracę dla cudzoziemców jedynie w celu uzyskania wizy dla cudzoziemca, zaś rzeczywisty cel przyjazdu jest całkowicie inny niż wskazany w zezwoleniu na pracę co powoduje wzmożoną czujność organów rozpatrujących wnioski wizowe.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię