Umieszczenie w ośrodku dla cudzoziemców

29.03.2018
Moj mąż jest Nigeryjczykiem. Przyjechał do Polski na nieważnej wizie ponieważ mu się skończyła. Przebywał we Niemczech rok gdzie otrzymał też azyl. Został w Polsce. W czasie pobytu złożyliśmy dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego który je przyjął, lecz powiadomił placówkę Służby Granicznej. Placówka zareagowała i zabrała wtedy jeszcze mojego narzeczonego. Po przesłuchaniu mnie oraz mojego narzeczonego odbyła się sprawa  sądowa, gdzie orzeczono że ma zostać umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców na 3 miesiące. Po 2 tygodniach w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców wzięliśmy ślub. Po ślubie już jako mój mąż napisał do komendanta placówki o wypuszczenie, Niestety otrzymał decyzje negatywną ponieważ ośrodek który prowadzi sprawę nie wydał decyzji do dnia dzisiejszego a minęło 1,5 miesiąca. Placówka prowadząca w/w sprawę twierdzi że ma czas 3 miesiące a nawet może przedłużyć do roku. Niestety obie placówki mówią co innego. Moje zapytanie -chciałabym wiedzieć jak to wygląda prawnie? Co mogę w tej chwili zrobić aby jak najszybciej mój mąż wyszedł z placówki?. Bardzo  proszę o poradę ponieważ nie wiem jak mogę mu pomóc oraz jak ma się do tego prawo.
Helena
 
W pierwszej kolejności wskazują, iż niniejsza porada prawna oparta jest na stanie prawnym obowiązującym od 12 lutego 2018 roku. Ponieważ wobec Pani męża wszczęto postępowanie po tej dacie właściwe są przepisy obowiązujące od 12 lutego 2018 roku. Niestety to właśnie w tym dniu weszła w życie zmiana Ustawy o cudzoziemcach, która w znaczący sposób zaostrzyła przepisy dotyczące nakazania opuszczenia terytorium Polski, również z naszych obserwacji wynika, iż w ostatnich miesiącach obowiązujące przepisy prawa są coraz bardziej restrykcyjnie interpretowane przez Straż Graniczną oraz Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców.
 
Przechodząc jednak do odpowiedzi na zadane przez w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, iż powinna Pani dostarczyć akt małżeństwa do Komendanta Placówki Straży Granicznej, który prowadzi postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu Pani męża. Warto również zawnioskować o przesłuchanie świadków oraz powołać inne dowody potwierdzające, iż Państwa małżeństwo nie zostało zawarte w celu obejścia przepisów prawa.
 
Zgodnie z art. 406 Ustawy o cudzoziemcach postanowienie o zwolnieniu cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców wydaje niezwłocznie z urzędu lub na wniosek cudzoziemca, organ Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek dla cudzoziemców m.in. w przypadku ustania przyczyn uzasadniających stosowanie tych środków, jak również w sytuacji stwierdzenia, że ze względów prawnych lub faktycznych, wykonanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu nie jest możliwe.
 
Zgodnie z art. 303 Ustawy o cudzoziemcach jeżeli cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego i nie sprzeciwiają się temu względy obronności i bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu umarza się, chyba że celem zawarcia związku małżeńskiego lub jego istnienia jest obejście przepisów określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobytu na nim.
 
W chwili obecnej należy więc złożyć wniosek o zwolnienie z Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców. W przypadku wydania decyzji odmownej należy wnieść zażalenie na postanowienie organu Straży Granicznej. 
 
W tym miejscu pragnę zauważyć, iż zażalenie przysługuje jedynie w sytuacji gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej miesiąca od dnia wydania postanowienia w przedmiocie umieszczenia cudzoziemca w ośrodku, przedłużenia okresu pobytu lub zwolnienia cudzoziemca z ośrodka.
 
Mając na uwadze zawiłość opisanej sytuacji sugerowałbym powierzenie sprawy prawnikowi specjalizującemu się w sprawach cudzoziemców. W celu omówienia ewentualnych zasad współpracy zapraszam do kontaktu z naszą firmą.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię