Skarga na przewlekłe postępowanie

17.04.2018
Moja dziewczyna we wrześniu 2017 złożyła wniosek o wydanie karty na pobyt czasowy ze względu na podjęcie studiów doktorancki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W grudniu z 2017 roku otrzymała pismo aby uzupełnić brakujące dokumenty, co uczyniła w ciągu przewidzianych 7 dni, numer sprawy nie został nadany.
 
Od tej pory mimo usilnych prób dowiedzenia się o statusie sprawy co nie przynosi jakiegokolwiek efektu gdyż urząd na emaile odpowiada standardową regułką, telefonu nikt nie odbiera, jak również nie ma możliwości uzyskania jakiejkolwiek informacji w siedzibie urzędu.
 
Obecnie, przez brak kontaktu z urzędu moja dziewczyna poniosła wymierne straty finansowe. Proszę o poradę w sprawie w jaki sposób można egzekwować przedłużanie terminu wydania decyzji?
 
Jak można skarżyć urząd o opieszałość i domagać się zadośćuczynienia za poniesione straty ?
Karol
 
Niestety opisana przez Pana sytuacja jest niemal powszechna zarówno na szczeblu Wojewodów, jak również w sprawach rozpoznawanych przez Urząd Do Spraw Cudzoziemców. W chwili obecnej w pierwszej kolejności powinien Pan wnieść ponaglenie do Urzędu Do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem wojewody rozpoznającego sprawę. 
 
Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego.
 
Organ rozpatrujący ponaglenie stwierdzając bezczynność lub przewlekłość jest zobligowany do stwierdzenia, czy miały one miejsce z rażącym naruszeniem prawa.  Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa stanowi jedną z przesłanek odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego, jak również jest jedną z przesłanek odpowiedzialności organu za szkody wyrządzone przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa (art. 4171 k.c.).
 
Jak wskazuje się w orzecznictwie niepodejmowanie przez organ w okresie 10 miesięcy jakichkolwiek czynności zmierzających do załatwienia sprawy, z przyczyn leżących wyłącznie i bezpośrednio po stronie organu, stanowi bezczynność mającą charakter rażącego naruszenia prawa (wyrok WSA w Warszawie z 30 marca 2012 r., I SAB/Wa 50/12, LEX nr 1265470).
 
Należy zwrócić uwagę, iż w obecnym stanie prawnym niezwłocznie po złożeniu ponaglenia Pana partnerka może wnieś również skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Możliwość wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania została wprowadzona na mocy ustawy z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18 ze zm.), która weszła w życie 11 kwietnia 2011 r. Uprzednio komentowany przepis przewidywał jedynie możliwość wniesienia skargi na niezałatwienie sprawy w terminie.
 
Osobiście polecam skorzystanie z tej możliwości albowiem z analizy postanowień Urzędu Do Spraw Cudzoziemców wynika, iż bardzo często są one pobłażliwe względem organów rozpatrujących wnioski. W naszej praktyce znamy również liczne przypadku w których to Urząd Do Spraw Cudzoziemców rozpatrywał wniesione ponaglenie na wojewodę o roku do niemal dwóch lat.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię