Cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy

10.07.2018
Mam Ukraińca u siebie na oświadczeniu, które to zostało wydane na podstawie karty pobytu która niby była ważna do 2020 roku, Karta pobytu została wydana dla tego Ukraińca jak pracował u innego pracodawcy, u mnie pracuje prawie od pół roku na umowę o prace w tym samym zawodzie jako tokarz, teraz się okazuje, że ta karta jest nie ważna, mamy jeszcze czas do końca lipca ale nie wiem co dokładnie robić, na nową kartę nie wiem czy jest szansa bo z tego co usłyszałam on jest teraz niby nielegalnie, bo jeżeli karta jest nieważna to oświadczenie też. Proszę o poradę  gdyż zależy nam na tym pracowniku?
Monika
 
Z przesłanych dokumentów wynika, iż Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał zezwolenie na pobyt czasowy dla Pani pracownika w celu wykonywania pracy na rzecz innego podmiotu. Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawiadamia pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.
 
Zezwolenie na pobyt czasowy cofa się cudzoziemcowi, gdy m.in. ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. W niniejszej sprawie można rozważać zasadność cofnięcia udzielonego zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy jednak nie jest to swego rodzaju automatyzm.
 
Wojewoda winien wszcząć postępowanie administracyjne mające na celu cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy tj. zawiadomić o tym fakcie cudzoziemca, przed wydaniem umożliwić mu wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań a dopiero następnie wydać i skutecznie doręczyć decyzję cudzoziemcowi. Od przedmiotowej decyzji natomiast Cudzoziemiec ma możliwość wniesienia odwołania w terminie 14 dni do organu II instancji za pośrednictwem organu, który zaskarżaną decyzję wydał.
 
Z przedstawionych okoliczności w żaden sposób nie wynika więc aby udzielone zezwolenie zostało cofnięte i tym samym Pani pracownik może nadal podróżować i przebywać na podstawie posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy. Nie mniej powinien on również niezwłocznie złożyć kolejny wniosek o pobyt czasowy oraz poinformować Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o rozwiązaniu dotychczasowej umowy o pracę. 
 
Zaniechanie temu obowiązkowi może w przyszłości skutkować odmową wydania kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię