Jak uzyskać PESEL?

12.12.2018
Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności, podstawowych danych, które identyfikują tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Ewidencja ludności prowadzona jest w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności ( PESEL), stanowiący centralny zbiór danych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Cudzoziemiec, który zamierza zamieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu czasowego lub stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. O nadanie numeru PESEL z urzędu występuje odpowiednio organ gminy bądź organ miasta, właściwy do zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy albo pobyt stały. W celu zameldowania cudzoziemiec obowiązany jest przedstawić: ważny dokument podróży wraz z dokumentem uprawniającym do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. wiza bądź karta pobytu.
 
Bez wątpienia, zmiany które zostały wprowadzone z dniem 01 stycznia 2018 roku ułatwiły zasady nadawania cudzoziemcom numeru PESEL.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię