Pracownicy

Agent celny

Agent celny, nazywany popularnie celnikiem, jest pośrednikiem pomiędzy urzędem celnym a podmiotem, który dokonuje obrotu towarowego z zagranicą. Przede wszystkim zajmuje się on wszystkimi czynnościami niezbędnymi do prawidłowego przeprowadzenia odprawy celnej - jako przedstawiciel urzędu celnego przygotowuje potrzebne dokumenty, sprawdza dokumenty dostarczone przez osobę przekraczającą granicę, dokonuje sprawdzenia przewożonego towaru - kontroluje przewożone towary głównie pod kątem ich legalności (wykrywanie przemytu, przewóz nielegalnych materiałów, zagrożonych gatunków itd.) oraz prawidłowego transportu i zabezpieczenia. W przypadku towarów spożywczych lub zwierzęcych zgłasza je do odpowiedniej kontroli sanitarnej lub weterynaryjnej. Celnik oblicza i przyjmuje opłaty celne i podatkowe, odpowiada także za prowadzenie magazynu celnego.

Zarobki początkującego celnika wynoszą ok. 2 tys. zł. brutto, jednak już po ukończeniu 3-letniego okresu przygotowawczego mogą liczyć na wyższe zarobki. Średnio agenci celni zarabiają ok. 3-5 tys. zł brutto.

Osoby zainteresowane pracą w zawodzie agenta celnego muszą spełnić następujące warunki, niezbędne do uzyskania potrzebnych uprawnień:

  • posiadać miejsce zamieszkania we Wspólnocie
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
  • korzystać z pełni praw publicznych
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • nie mogą być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe
  • swoim postępowaniem dają rękojmię prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego
  • zdać egzamin na agenta celnego
  • w okresie nie dłuższym niż dwa lata od chwili ogłoszenia wyników egzaminu należy wystąpić z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych
home
Ukraina

Oczekiwane wynagrodzenie: 2000 zł

Ukończone studia I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Obecnie studia podyplomowe na kierunku agent celny. Odbyte praktyki zawodowe w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.