Pracownicy

Pracownik socjalny jest osobą, której podstawowym zadaniem jest działalność na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej, zdrowotnej, zawodowej lub mieszkaniowej. Jego rolą jest opieka nad potrzebującymi i organizowanie im pomocy, udzielanie porad, kierowanie do właściwych instytucji, współpraca z organizacjami, które odpowiadają za organizowanie pomocy społecznej.

Pracownik socjalny zajmuje się osobami bezdomnymi, bezrobotnymi, samotnymi, znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej, osobami uzależnionym od wszelkich używek, rodzinami dysfunkcyjnymi, chorymi i niepełnosprawnymi, byłymi więźniami oraz uchodźcami.

Najważniejszym zadaniem pracownika socjalnego jest stworzenie odpowiednich warunków życia osobom, które zostały tego pozbawione oraz zapobieganie wszelkim patologiom w społeczeństwie. Pomagają oni w organizowaniu pomocy materialnej (żywność, ubrania, wyprawki szkolne dla dzieci, leki, pomoc finansowa), w znalezieniu pracy czy lokalu mieszkalnego oraz oferują pomoc psychologiczną. W przypadku zagrożonego zdrowia lub życia dziecka podejmują decyzję o odebraniu go rodzinie.

Zawód pracownika socjalnego wiąże się z licznymi zagrożeniami i dużym obciążeniem psychicznym  ponieważ na co dzień pracuje głównie z ludźmi agresywnymi, z zaburzeniami psychicznymi czy nosicielami chorób zakaźnych jest on narażony na przemoc fizyczną i zarażenie różnymi chorobami. Dlatego jest to zajęcie dla osób odpornych, zdecydowanych, energicznych, które potrafią dostosować swoje zachowanie do środowiska z jakim w danej chwili pracują. Jest to zawód dla osób lubiących pracę z ludźmi, chcących pomagać innym, chociaż równocześnie zajęcie to wymaga dużego samozaparcia, zdecydowania i umiejętności chłodnej oceny sytuacji.

Pracownik socjalny powinien również umieć odpowiednio zmotywować swojego podopiecznego, często bowiem ludzi ci nie wierzą w możliwość poprawy swojej sytuacji i nie chcą żadnej realnej pomocy.

Miejscem pracy dla pracowników socjalnych mogą być ośrodki pomocy społecznej (domy pomocy społecznej, schroniska dla bezdomnych, schroniska dla ofiar przemocy), ośrodki opiekuńczo-adaptacyjne, zakłady karne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, świetlice środowiskowe, domy pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych intelektualnie, placówki dla osób uzależnionych, ośrodki dla uchodźców, ośrodki wsparcia.

Niestety pracownicy socjalni nie są w Polsce zbyt dobrze opłacani, średnie wynagrodzenie waha się od 1000 zł do 1300 zł.

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej wielu uchodźców przyjechalo do Polski, co spowodowało niedobór pracowników na stanowisko pracownika socjalnego. Nasza firma zajmuje się rekrutacją pracowników o kwalifikacjach pracownik socjalny a m.in. z Ukrainy i Białorusi. Jesteśmy również wstanie przeprowadzić rekrutację pracowników socjalnych  nawet z najdalszych zakątków świata.

home
Ukraina

Oczekiwane wynagrodzenie: 2800 zł

Pracowałem jako inspektor ochrony środowiska. Z 2016 pracuję w Polsce, jako ładowacz w sklepie spożywczym. Jestem odpowiedzialną i sumienną osobą. Polski komunikatywny